enplThe Board of Land Community in Olsztyn      tel.: +48 784-628-845 Zamkowa Street 3, 42-256 Olsztyn

Authorities

Authorities The Board of Land Community in Olsztyn

2016-2020:

Przewodniczący: Włodzimierz Nabiałek
Skarbnik: Joanna Szydłowska
Sekretarz: Ryszard Śledź
Członkowie: Bernadetta Niemczyk, Grażyna Elmanowska

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Anna Buszewska
Członkowie: Barbara Krajewska, Marian Tomalski

2012-2016:

Przewodniczący: Włodzimierz Nabiałek
Skarbnik: Grażyna Elmanowska
Sekretarz: Barbara Krajewska
Członkowie: Joanna Szydłowska, Ryszard Śledź

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Bernadetta Niemczyk
Członkowie: Teresa Ciura, Marian Tomalski

 

STATUT SPÓŁKI DO ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OLSZTYN
z dnia 22 marca 2017 roku

 1. Nazwa, siedziba, teren i przedmiot działalności Spółki

§1

Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn,
zwana dalej Spółką posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Spółki jest wieś Olsztyn, powiat częstochowski, województwo śląskie.

§ 3

Terenem działalności Spółki są grunty wspólne położone na obszarze wsi Olsztyn o łącznej pow. 207,6609 ha (stan na dzień 22.03.2017r.)

§ 4

 1. Spółka została utworzona na podstawie uchwały osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, podjętej na ogólnym zebraniu w dniu 29.V.1967 r. większością głosów, przy obecności połowy więcej niż połowy uprawnionych. Spółka została utworzona na podstawie decyzji Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie z dnia 4.V.1964 r. stosownie do art. 25 ustawy z dnia 29.VI.1963 o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /Dz.U.Nr 28 poz. 169/.
 1. Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Wójt Gminy Olsztyn.

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest sprawowanie zarządu nad wspólnotą i jej racjonalne zagospodarowanie.

 1.  Członkowie Spółki, ich prawa i obowiązki oraz warunki dopuszczenia do Spółki posiadaczy gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej

§ 6

 1. Członkami Spółki są osoby uprawnione  do udziału we wspólnocie gruntowej. Jeżeli członkiem Spółki obejmującej lasy i grunty leśne oraz nieużytki przeznaczone do zalesiania jest Państwo, osobą reprezentującą interesy Państwa jest właściwe nadleśnictwo lasów państwowych.
 1. Ogólne zebranie członków Spółki  może uchwalić przyjęcie do Spółki posiadaczy gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej, pod warunkiem, że:
 1. wyrażą na piśmie chęć przystąpienia do Spółki,
 2. wniosą do spółki, w celu wspólnego zagospodarowania, grunty przylegające do wspólnoty o obszarze ustalonym przez ogólne zebranie członków; udział w korzyściach i obowiązek uczestniczenia w kosztach wspólnego zagospodarowania określa się dla tych członków proporcjonalnie do wniesionego obszaru gruntu.
 1. Wykaz członków Spółki oraz wielkości ich udziału we wspólnocie zawiera załącznik do statutu.

§ 7

Członkowie Spółki mają prawo do uczestniczenia we wszystkich korzyściach osiąganych  przez Spółkę, brania udziału w obradach ogólnych zebrań członków Spółki, współdecydowania   w zarządzaniu nią w granicach zakreślonych niniejszym statutem,  do wybierania oraz bycia wybieranym do organów Spółki.

§ 8

Członkowie Spółki mają obowiązek:

 1. uczestniczyć w ogólnych zebraniach członków Spółki,
 2. podporządkować się uchwałom ogólnego zebrania członków Spółki, jak również postanowieniom zarządu Spółki, wydanym w granicach zakreślonych niniejszym statutem,
 3. wspólnie dokonywać prac związanych z zagospodarowaniem i użytkowaniem gruntów Spółki,
 4. świadczyć we właściwych terminach robocizny, dostarczać materiały i środki transportowe w rozmiarze odpowiadającym wielkości udziału, a w razie niemożności wykonania tych świadczeń w naturze, wpłacać kwoty pieniężne na pokrycie zastępczego ich wykonania, jak również uczestniczyć w kosztach związanych z działalnością Spółki.
 1.  Organy Spółki, sposób ich powoływania i zakres działania

§ 9

Organami Spółki są:

 1. ogólne zebranie członków,
 2. zarząd,
 3. komisja rewizyjna.

§10

 1. Ogólne zebranie członków Spółki jest najwyższym jej organem.
 2. Zwyczajne ogólne zebranie członków Spółki zwołuje zarząd Spółki przynajmniej raz do roku w terminie jesiennym, najpóźniej do końca listopada.
 3. Nadzwyczajne ogólne zebranie członków Spółki zwołuje jej zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy, na żądanie komisji rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Spółki.
 4. Nadzwyczajne ogólne zebranie członków Spółki powinno być zwołane najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

               §11

 1. Członkowie Spółki mogą brać udział w obradach ogólnego zebrania członków  osobiście lub działać przez pełnomocników. W imieniu osób niezdolnych do czynności prawnych występują ich przedstawiciele ustawowi.
 2. Każdy członek Spółki ma prawo do jednego głosu, bez względu na wielkość posiadanego udziału. Uchwały ogólnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 3. Przewodniczącego zebrania wybierają zebrani, spośród siebie, zwykłą większością głosów.
 4. Jeżeli na zebraniu jest obecnych mniej niż połowa wszystkich członków, zebranie zwołuje się po raz drugi, z tym samym porządkiem obrad, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania. Uchwały ogólnego zebrania członków, zwołanego w drugim terminie, zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
 5. Protokół obrad ogólnego zebrania członków Spółki wraz z powziętymi na zebraniu uchwałami wpisuje się do księgi protokołów. Protokół podpisują przewodniczący zebrania i protokolant.

        § 12

 Do zakresu działania ogólnego zebrania członków Spółki należy w szczególności:

 1. uchwalanie statutu Spółki oraz jego zmian,
 2. wybór przewodniczącego i pozostałych członków zarządu i ich zastępców, komisji rewizyjnej oraz ich odwołanie,
 3. przyjmowanie do Spółki posiadaczy gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej oraz określenie obszarów gruntów, jakie mają wnieść do Spółki w celu zagospodarowania tego gruntu łącznie z gruntami wspólnoty,
 4. uchwalenie przedstawionego przez zarząd Spółki wieloletniego planu zagospodarowania użytków rolnych i rocznych planów prac gospodarczych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu oraz decydowania, na wniosek zarządu, w sprawach dotyczących zatrudnienia fachowego personelu administracyjnego w lasach należących do wspólnoty,
 6. decydowanie, na wniosek zarządu Spółki, w sprawie sposobu wykorzystania pożytków osiąganych ze wspólnoty oraz w sprawie podziału tych pożytków pomiędzy poszczególnych członków Spółki,
 7. uchwalenie przedstawionego przez zarząd planu finansowego,
 8. ustalenie rodzaju i rozmiaru świadczeń rzeczowych i robocizny oraz wysokości wpłat pieniężnych, potrzebnych do wykonania zadań przewidywanych w planie prac gospodarczych,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań rachunkowych oraz udzielanie zarządowi absolutorium z działalności,
 10. ustalenie najwyższej sumy zobowiązań jakie zarząd Spółki może zaciągnąć oraz decydowanie o przeznaczeniu pożyczek, na których zaciągnięcie wyraziło zgodę ogólne zebranie członków wspólnoty,
 11. ustalenie rodzaju i rozmiaru inwestycji potrzebnych do osiągnięcia celów Spółki oraz uchwalenia niezbędnych na ten cel środków,
 12. uchwalenie regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń Spółki przez jej członków,
 13. ustalenie warunków użytkowania gruntów i urządzeń Spółki przez osoby nie będące członkami Spółki,
 14. zatwierdzanie przedstawionego przez zarząd Spółki podziału nadwyżek i strat,
 15. ustanawianie wysokości wynagrodzeń i diet dla pracowników Spółki oraz diet dla członków zarządu i komisji rewizyjnej,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia części dochodów Spółki na cele społeczne, gospodarcze i kulturalne,
 17. podejmowanie uchwał w sprawie sprzedaży i zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących działki o przeznaczeniu budowlanym o pow. 1200 m2,
 18. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, zamiany oraz przeznaczenia na cele publiczne lub społeczne wspólnoty gruntowej lub ich,
 19.  podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania pożyczek na cele związane                          z  zagospodarowaniem i użytkowaniem gruntów wspólnoty.

§13

1.  Zarząd Spółki jest jej organem wykonawczym. Zarząd składa się z:

– przewodniczącego

–  sekretarza

–  skarbnika

– dwóch członków.

2. Ogólne zebranie członków, w zależności od rozmiaru działalności gospodarczej Spółki, może powołać w skład zarządu dodatkowo zastępcę przewodniczącego zarządu spółki. Jeżeli ogólne zebranie członków nie powoła zastępcy przewodniczącego, przewodniczącego zastępuje   sekretarz.

3. Członków zarządu, o których mowa w ust. 1, z ustaleniem ich funkcji, wybiera ogólne zebranie członków spośród siebie, na okres 4 lat. Wybranym do zarządu może być każdy członek Spółki, zdolny do czynności prawnych. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy wszystkich członków; jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą ilość głosów, o wyborze rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

4. O jawności lub tajności wyborów decydują członkowie zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

        § 14

 1. Pracą zarządu Spółki kieruje przewodniczący, który zwołuje zebrania zarządu, zawiadamiając członków zarządu o terminie i przedmiocie obrad przynajmniej na 1 dzień przed zebraniem.
 2. Jeżeli ogólne zebranie członków Spółki powoła innych zastępców, niż zastępca przewodniczącego, mają oni głos doradczy z obradach zarządu. Jeśli jednak zastępują nieobecnych członków zarządu, za których zostali wybrani, przysługuje im, na równi z innymi członkami, głos decydujący.
 3. Obrady zarządu są protokołowane, a uchwały zapisywane w przeznaczonej do tego celu księdze i każdorazowo podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza, a jeżeli sekretarz zastępuje przewodniczącego zarządu – sekretarza i jednego z członków zarządu.

        § 15

 1. Do zakresu działania zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, nie zastrzeżone do kompetencji ogólnego zebrania lub komisji rewizyjnej, w szczególności:
 1.  reprezentowanie Spółki
 2. wykonywanie uchwał ogólnego zebrania członków Spółki
 3. opracowywanie projektu wieloletniego planu zagospodarowania gruntów oraz rocznych planów prac gospodarczych w tym zakresie,
 4. opracowanie projektu regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń Spółki,
 5. przedstawienie Wójtowi Gminy Olsztyn, do zatwierdzenia, uchwalonego przez ogólne zebranie członków Spółki planu zagospodarowania oraz regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń Spółki, w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia uchwały,
 6. opracowanie i przedstawienie zebraniu ogólnemu do zatwierdzenia planu finansowego Spółki,
 7. organizowanie i przeprowadzanie prac wynikających z uchwał ogólnego zebrania członków,
 8. nadzór nad wykonywaniem robót, należytym utrzymaniem urządzeń Spółki oraz racjonalnym użytkowaniem gruntów i urządzeń Spółki zgodnie z uchwalonym i zatwierdzonym regulaminem,
 9. opracowanie wniosków w sprawie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia gospodarstwa leśnego, zlecenia sporządzenia tego planu oraz przedstawienia go ogólnemu zebraniu członków w celu jego zatwierdzenia,
 10. występowanie do właściwych organów administracji z wnioskiem w sprawie zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania, uzyskanie zezwolenia na wyrąb drzew w lesie, podziału lasu, zalesienia gruntów rolnych oraz udzielania pomocy Państwu, w zakresie zagospodarowania lasów Spółki,
 11. organizowanie czynności gospodarczych w lasach i na gruntach leśnych zarządzanych przez właściwe organy nadzoru nad lasami niepaństwowymi,
 12. przygotowanie wniosków w sprawie zatrudnienia fachowego personelu administracyjnego w lasach należących do wspólnoty,
 13. podział obowiązków w zakresie wykonywania robocizny oraz świadczeń rzeczowych i pieniężnych związanych z zagospodarowaniem gruntów, jak również budową i konserwacją urządzeń Spółki w granicach uchwalonych przez zebranie ogólne,
 14. zawieranie umów o dostawę sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Spółki,
 15. regulowanie rachunków, prowadzenie kasy i księgowości,
 16. przedstawianie ksiąg rachunkowych, umów itp. do kontroli właściwym organom nadzorczym i komisji rewizyjnej Spółki oraz prowadzenie sprawozdawczości z wykonywania planu prac i finansowego,
 17. przygotowanie materiałów i wniosków na ogólne zebranie członków Spółki,
 18. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych ogólnych zebrań członków Spółki oraz powiadamianie o terminie, miejscu i porządku obrad zebrania,
 19. zarządzanie zastępczego wykonania świadczeń rzeczowych i robocizny nie wykonanych w terminie przez członków Spółki,
 20. występowanie do właściwego organu o ściągnięcie w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych należności spółki nie uiszczonych w terminie płatności,
 21. opracowanie wniosków w sprawie podziału pożytków uzyskanych z gruntów rolnych i lasów pomiędzy poszczególnych członków Spółki,
 22. przedstawienie Staroście Częstochowskiemu  statutu i zmian do statutu uchwalonych przez ogólne zebranie członków Spółki, jak również zgłaszanie do ewidencji gruntów i budynków zmian w wykazie osób uprawnionych i w składzie osobowym zarządu,
 23. zaciąganie zobowiązań i pożyczek do wysokości ustalonej przez ogólne zebranie członków Spółki,
 24. przedstawianie zebraniu ogólnemu wniosków w sprawie nabycia, zbycia, zamiany, jak również przeznaczenia na cele publiczne lub społeczne gruntów wspólnot gruntowych lub ich części.
 25. poinformowanie na najbliższym ogólnym zebraniu członków Spółki o nabyciu, zbyciu, zamianie lub przeznaczeniu gruntów na cele publiczne i społeczne, o których mowa w punkcie 25.

 

 1. Członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywane czynności, mają jednak prawo do zwrotu kosztów podróży i diet w wysokości ustalonej przez ogólne zebranie członków spółki.
 1. Członkowie zarządu w zakresie swojej działalności powinni przestrzegać ściśle obowiązujących przepisów oraz przepisów niniejszego statutu jak również zarządzeń i decyzji wydanych przez organy sprawujące nadzór nad zagospodarowaniem wspólnoty gruntowej.
 2. Członkowie zarządu mają prawo do podejmowania uchwał w sprawie sprzedaży lub zamiany działek przeznaczonych pod zabudowę o pow. do 1200 m2, a wszystkich innych gruntów- bez ograniczeń powierzchniowych i bez akceptacji w formie uchwały ogólnego zebrania członków Spółki

§ 16

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych z pośród członków Spółki przez ogólne zebranie członków,  zwykłą większością głosów, na okres 4 lat.
 2. Członkowie zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.
 3. Przewodniczącego komisji rewizyjnej i jego zastępcę wybierają jej członkowie spośród siebie.
 4. Komisja rewizyjna jest obowiązana przynajmniej raz do roku skontrolować całą działalność zarządu i złożyć sprawozdanie ze swych czynności na dorocznym ogólnym zebraniu członków Spółki. W szczególności komisja obowiązana jest kontrolować działalność gospodarczą zarządu oraz gospodarkę finansową, zwłaszcza w zakresie prawidłowości i wykonywania planu finansowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i dowodów kasowych.

§ 17

         1. Komisja rewizyjna, niezależnie od kontroli, o której mowa w § 16 ust. 4, obowiązana jest dokonać czynności kontrolnych na żądanie 1/3 członków spółki.

2. Komisja rewizyjna może, na koszt Spółki, powołać do zbadania bilansu Spółki rzeczoznawcę z dziedziny księgowości.

3. O dostrzeżonych w toku kontroli nieprawidłowościach komisja rewizyjna obowiązana jest zawiadomić niezwłocznie zarząd Spółki,

 1. Przepis paragrafu 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio do członków komisji rewizyjnej.
 1. Fundusze i rachunkowość Spółki

§ 18

         Fundusze Spółki powstają z własnych środków Spółki, a w szczególności:

 1. z wpłat dokonywanych przez członków na pokrycie kosztów wykonywania zadań Spółki,
 2. z działalności gospodarczej i dochodów z majątku Spółki,
 3. z pożyczek,
 4. z wpływów ze sprzedaży lub zamiany majątku Spółki,
 5. z darowizn i zapisów.

§ 19

 1. Dla wykonania zadań związanych z zagospodarowaniem/użytkowaniem gruntów  i urządzeń Spółki jej członkowie są obowiązani do corocznych świadczeń rzeczowych i robocizny oraz do uczestniczenia w kosztach związanych z działalnością Spółki.
 1. Rozmiar świadczeń rzeczowych i robocizny oraz wysokość udziału w kosztach ustala się w stosunku proporcjonalnym do wielkości udziału w gruntach Spółki

§ 20

Spółka może, na warunkach określonych przez ogólne zebranie członków, zezwolić osobom nie będącym członkami Spółki, na odpłatne korzystanie z gruntów i urządzeń Spółki. Korzystanie to nie może jednak utrudniać należytego zagospodarowania wspólnoty gruntowej ani uszczuplać możliwości pełnego wykorzystania przez członków Spółki ich uprawnień do wspólnoty.

§ 21

        Spółka może, za zgodą ogólnego zebrania członków zebrania,  zaciągnąć pożyczki na cele związane zagospodarowaniem i użytkowaniem gruntów Spółki, na warunkach określonych przez ogólne zebranie członków.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwie osoby wchodzące w skład zarządu, w tym przewodniczący zarządu.

        § 22

 1. Rachunkowość Spółki prowadzi księgowy. Za zgodą ogólnego zebrania członków Spółki zarząd może zatrudnić w tym celu pracownika o odpowiednich kwalifikacjach.
 2. Zobowiązania Spółki powinny być podpisywane przez dwie osoby wchodzące w skład zarządu, w tym przewodniczącego. W ramach zatwierdzonego planu finansowego mogą oni dokonywać zakupu potrzebnych materiałów i zawierać umowy.
 3. Rozchodowanie przez zarząd środków pieniężnych i składników majątkowych Spółki jest dopuszczalne tylko na cele uchwalone przez ogólne zebranie członków i w rozmiarach uwidocznionych w jej planie finansowym.
 4. Zarząd jest zobowiązany przechowywać środki pieniężne Spółki na rachunku bieżącym w instytucji bankowej. Do podjęcia  pieniędzy z rachunku bieżącego potrzebne są podpisy dwóch osób wchodzących w skład zarządu, w tym przewodniczącego zarządu.
 1. Podział dochodów i strat.

§ 23

 1. Ilość zwierząt, które mogą być wypasane przez poszczególnych członków na pastwisku Spółki, określa się w ten sposób, że ogólną obsadę zwierząt, ustaloną dla danego pastwiska ze względu na jego zdolność produkcyjną, dzieli się w stosunku proporcjonalnym do wielkości udziału każdego członka w gruntach Spółki.
 2. Podziału pożytków z użytków rolnych i leśnych pomiędzy poszczególnych członków dokonuje się w stosunku proporcjonalnym do wielkości ich udziałów w gruntach Spółki.

§ 24

 1. Za zobowiązania Spółki odpowiada Spółka całym swym majątkiem.
 2. Członkowie Spółki odpowiadają za zobowiązania Spółki proporcjonalnie do wielkości udziałów w gruntach Spółki i tylko do wysokości swych udziałów w gruntach Spółki.

 

 1. Rozwiązanie i likwidacja spółki

§ 25

1. Rozwiązanie Spółki następuje na skutek całkowitego zbycia gruntów, a jej istnienie staje się bezprzedmiotowe.

2. Wyznaczenie likwidatorów Spółki i zadysponowanie jej majątkiem ruchomym następuje na ogólnym zebraniu członków Spółki.

3. Jeżeli zebranie ogólne nie wyznaczy likwidatorów, wójt wyznaczy ich z urzędu.

 1. Przepisy końcowe

§ 1

W zakresie nieuregulowanym przedmiotowym statutem stosuje się przepisy ustawy  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych jak również inne przepisy prawa obowiązujące w Polsce.

§ 2

Traci moc poprzedni statut.

 

USTAWA  z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19630280169

The Board of Land Community in Olsztyn