plenWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

History

The Board of Land Community in Olsztyn


View of the ruins of the castle and its surroundings. Watercolor Z. Vogel of 1787