Charakterystyka

Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 12 km na południowy wschód od granic Częstochowy. Bezpośrednio przez jej teren przebiega droga krajowa nr 46 oraz szlak kolejowy Kielce - Częstochowa.

     Gmina Olsztyn obejmuje obszar o powierzchni 10913 ha.
i zamieszkuje ją 7012 mieszkańców. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin (głównie endemicznej przytulii olsztyńskiej, warzuchy polskiej, kłokoczki południowej oraz roślin reliktowych
np. skalnicy gronkowej) objęte są ochroną w ramach Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd".

     Olsztyn jest siedzibą władz gminnych, które coraz większy nacisk kładą na wykorzystanie walorów turystyczno - rekreacyjnych tego rejonu. Największą atrakcją turystyczną okolicy są ruiny zamku, którego powstanie datuje się na początek XIV w. W Olsztynie po dzień dzisiejszy zachował się zabytkowy układ ulic,
z częściowo drewnianą zabudową. Koniecznie należy zwiedzić zbudowany w stylu późnego baroku kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Ufundowany przez starostę olsztyńskiego Jerzego Dominika Lubomirskiego w latach 1722-26 jest przykładem kościoła jednonawowego, wybudowanego na planie krzyża, którego ramiona tworzą dwie prostokątne kaplice. Do jego budowy użyto m.in. kamieni z ruin zamku. W murze otaczającym kościół znajduje się kapliczka z obrazem św. Barbary
z początków XVIII w. Ponadto wartą obejrzenia jest znajdująca się w okolicach rynku Szopka Olsztyńska.

Obszar gminy jest terenem dogodnym do uprawiania różnorodnych sportów m.in. wspinaczki skałkowej, paralotniarstwa, speleologii, turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Odbywają się tu liczne imprezy rekreacyjno - sportowe i kulturalne organizowane cyklicznie jak Międzynarodowe Pokazy Pirotechniki i Laserów, marszobieg z Miss Świata Anetą Kręglicką, Przegląd Artystycznej Twórczości Abstynenckiej "Zamczysko" itp. Tradycyjnie częstym celem wycieczek pieszych i rowerowych są lezące na terenie gminy Sokole Góry.

Pierwsze wzmianki o Olsztynie pochodzą z początku XIV w.
i odnoszą się do istniejącego pod Przymiłowicami zamku. Wkrótce w sąsiedztwie warowni powstała osada zamkowa o charakterze podgrodzia, zwana Olsztynkiem (nazwa nadana przez Pawła Odrowąża), która w 1448 r. otrzymała prawa miejskie z rąk Kazimierza Jagiellończyka. Ważnym momentem w historii Olsztyna było nadanie w 1532 r. prawa do jarmarków i targów, co wpłynęło na jego dalszy rozwój. Rozbudowa miasta została jednak przerwana, najpierw przez najazd wojsk Maxymilliana Habsburga
w 1587 r., a niecały wiek później wojsk szwedzkich. Pożar w 1719 roku przyniósł całkowite zniszczenie okolicy, a Olsztyn pomimo statusu miasta królewskiego stał się w rzeczywistości osadą rolniczą. Jednak dopiero ukaz carski z 1870 r. formalnie pozbawił Olsztyn praw miejskich.

         © 2017 Zamek Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. statystyka
Realizacja: ERMATGROUP