plWspólnota Gruntowa w Olsztynie      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kühna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej w Olsztynie

Aktualności

Letnia szkoła krasu i speleologii – zaproszenie dla chętnych.

LETNIA SZKOŁA KRASU I SPELEOLOGII – ZAPRASZAMY CHĘTNYCH!

Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają w lipcu na interdyscyplinarny obóz naukowy na obszarze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, czyli Letnią Szkołę Krasu i Speleologii.

Obóz składa się z trzech pięciodniowych turnusów: 12–16 lipca, 19–23 lipca i 26–30 lipca 2021, które odbędą się w Olsztynie koło Częstochowy.

Na obóz mogą się zapisać uczniowie liceów ogólnokształcących, techników leśnych, szkół profilem ochrona środowiska, studenci biologii, ochrony środowiska, geografii i geologii, nauczyciele, osoby zajmujące się zawodowo ochroną dóbr kultury oraz przyrody

PROGRAM każdego z turnusów

Paleozoologia i archeologia

(prof. Krzysztof Stefaniak, prof. Adrian Marciszak. dr Urszula Ratajczak-Skrzatek – Zakład Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski; prof. Paweł Mackiewicz – Wydział Biotechnologii, Unwersytet Wrocławski; dr Mikołaj Urbanowski – Fundacja Przyroda i Człowiek; dr Czesław Hadamik – Fundacja Dla Dziedzictwa; dr Michał Wojenka – Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński).

  • metodyka badań paleontologicznych i archeologicznych;
  • metody pozyskiwania, dokumentowania, katalogowania i opracowania zbiorów i zabytków;
  • ewolucja fauny kopalnej Polski w neogenie i czwartorzędzie, etapy zasiedlenia przez człowieka obszaru Polski od paleolitu po czasy historyczne na obszarach krasowych;

Geologia i geomorfologia jaskiń i krasu, ochrona zjawisk krasowych

(dr hab. Marek Kasprzak, dr Artur Sobczyk – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski), dr Andrzej Tyc – Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski; dr hab. Andrzej Czylok, Marceli Ślusarczyk, Maciej Florys – Fundacja Przyroda i Człowiek).

  • metodyka prowadzenia badań związanych z geomorfologią i geologią jaskiń i obszarów krasowych;
  • metodyka przetwarzania danych przestrzennych i nauka podstaw obsługi darmowych programów GIS;
  • kartowanie geologiczno-geomorfologiczne z wykorzystaniem danych przestrzennych – chmury punktów pochodzących z obrazowania fotogrametrycznego terenu metodą SfM oraz numerycznego modelu terenu LiDAR;
  • wykonanie pomiarów geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej oraz georadarową w celu zobrazowania struktury wychodni wapieni i potencjalnego wykrycia nieznanych dotąd pustek krasowych;
  • metodyka badań speleologicznych związanych z poznaniem procesów genezy i ewolucji jaskiń oraz rzeźby obszarów krasowych;
  • tworzenie kompleksowych baz danych GIS np. Wzgórza Zamkowego
  • czynna i bierna ochrona obszarów krasowych, z wykorzystaniem ras zachowawczych zwierząt gospodarskich oraz gatunków dziko żyjących

W czasie Letniej Szkoły Krasu i Speleologii prowadzone będą wykopaliska archeologiczne i paleontologiczne, którym będą towarzyszyć badania geomorfologiczne i geologiczne osadów jaskiniowych. Ponadto zostaną zorganizowane wycieczki w celu pokazania uczestnikom wybranych stanowisk archeologicznych, paleontologicznych i geomorfologicznych w okolicy Olsztyna.

Prosimy o zabranie odzieży terenowej, w tym możliwej do użycia w jaskini, kaloszy, czołówek, w miarę możliwości laptopów. Dodatkowe wymagania: ważne ubezpieczenie zdrowotne, ważne szczepienie przeciwko tężcowi oraz złożenie oświadczenia dotyczącego świadomości istnienia czynników ryzyka związanych z zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 oraz obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego obowiązującego podczas trwania obozu.

Liczba uczestników każdego turnusu ograniczona, kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszenia. Udział w obozie można zgłaszać drogą mailową na adres: krzysztof.stefaniak@uwr.edu.pl

Obóz jest częścią obchodów Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu

Więcej o wykopaliskach w artykule Zamek w Olsztynie odkrywa swoje tajemnice

Źródło: Uniwersytet Wrocławski