plWspólnota Gruntowa Olsztyn      tel.: 734-995-161; 607-092-267 ul. Kuhna 20, 42-256 Olsztyn
Fundacja Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn

Prace konserwatorskie na zamku

PROJEKT RPO WSL ZAMEK OLSZTYN

Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich

Projekt realizowany w zabytku Ruiny zamku (z basztą) z XIV wieku, wraz z terenami przyległymi o powierzchni około 16 ha.
Celem projektu jest zwiększanie atrakcyjności oraz przeznaczenie obiektu na cele kulturalne – zabytek objęty działaniami projektu będzie w całości przeznaczony na cele kulturalne.
Podstawowe działania projektu to:
– prace konserwatorskie w tym budowlane oraz wykonanie niezbędnych badań naukowych – ratowniczych, obejmujące Basztę Studzienną oraz pomieszczenia w obrębie jaskini Zamkowej Dolnej (wprowadzenie komunikacji i odtworzenie dawnych poziomów użytkowych dla celów udostępnienia ich zwiedzającym)
– prace konserwatorskie w tym budowlane oraz wykonanie niezbędnych badań naukowych – ratowniczych, obejmujące Zamek Górny, polegające na zabezpieczeniu obiektu w formie trwałej ruiny – organizacja ruchu odwiedzających w obrębie Wzgórza Zamkowego – urządzenie ciągu pieszego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wartość projektu:  11 796 594,21 zł
Wartość dofinansowania: 7 761 202,00 zł